6- O RAPADIÑO

Camiño de 20 anos que no DOG publicaba o seguinte:

RESOLUCIÓN do 31 de xullo de 2001, da Dirección Xeral de Calidade e Avaliación Ambiental, pola que se publica a declaración de efectos ambientais do 25 de febreiro de 2000 do proxecto de selaxe do vertedoiro de San Vicente de Cerponzóns, no concello de Pontevedra, promovido pola mancomunidade para o servicio do vertedoiro de residuos sólidos urbanos dos concellos de Pontevedra e Sanxenxo.
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2001/20010920/AnuncioF00A_gl.html

DATOS QUE FUN RECOLLENDO :

CERPONZONS, 17/03/1987

Fixo 34 anos clausurábase o vertedeiro de O Bao, e entraba en funcionamento o vertedeiro de O Rapadiño en Cerponzons.

Quen no recorda aquel vertedeiro  incontrolado que estaba situado na Xunqueira do Vao, á beira mesmo da Caeira, consecuentemente a poucos metros do centro da cidade e que todos os que recordamos ese lugar aínda temos o cheiro nauseabundo que desprendía nas nosas fosas nasales.

Ao pechar este basureiro, debido a unha ministra de medio ambiente, que estivo de visita en Pontevedra porque o señor alcalde Rivas invitouna á cidade e de paso quería pedirlle unha serie de axudas para o Concello, comenzou o que nos afectou durante anos os veciños de Cerponzons.

A señora ministra paseando polas ruas da cidade non soportaba o cheiro, contestoulle a Rivas Fontan que antes de recibir axuda algunha tiña que selar o vertedeiro do Vao.

Así foi como inmediatamente o señor Rivas Fontan tomou mans no asunto e encargou a uns profesionais que buscasen un sitio idóneo para instalar un novo vertedeiro.

A solución xa a sabemos todos, primeiro situábano na Barbeita, e a presión veciñal declinou o primeiro dos sitios, pero despois foi instalado en O Rapadiño.

UN POUCO DE HISTORIA

4 de Setembro de 1983

A Comisión Municipal Permanente comunicaba aos Concellos de Sanxenxo e de Poio, así como a Entidades e Empresas que utilizaban o vertedeiro da Xunqueira de O Bao, a ineludible necesidade de suspensión de vertidos de residuos, dado que se achaba esgotado a súa capacidade.

24 de Xullo de 1984

INCOADO EXPEDIENTE DE EXPROPIACION

Envíase notificación aos veciños con propiedades no lugar onde se quere facer o novo vertedeiro : Manuel Pérez Blanco, Herdeiros de José Mª Villaverde Ramos, Casimiro García Villanueva, Secundino García Villanueva, Jesus Arzúa Rey, Avelino Villaverde Miguez, Constantino Fernández Moldes e a Comunidade de Propietarios dos Montes en man común de S.V. de Cerponzones.

24 de Xullo de 1984

Ao obxecto de iniciar o expediente de expropiacion desde o Concello de Pontevedra solicítanse datos do Catastro de Rústica sobre as leiras que eran obxecto de expropiacion e situadas no Polígono nº 209, fotografia 11-B do Catastro, con número de parcelas do 35 á 43 inclusive.

O resto pertencía á Comunidade de Montes.

Valorábase a 220 pesetas hectárea o valor dos terreos.

Pero atendendo aos criterios establecidos polo Servizo de Catastro, resultaba un prezo moi inferior aos de mercado, e por iso procedíase a valorar con prezos acordes cos do mercado por aquel entón.

O total da valoración ascendía a 9.931.478 pesetas

13 de Agosto de 1984

O Secretario Accidental do Exc. Concello de Pontevedra, D. Carlos Riestra Limeses, comunicaba que o Instituto Geológico y Minero de España emitira un informe indicando que o lugar máis idóneo para a instalación dun Vertedeiro era a zona de A BARBEITA, situado na parroquia de San Vicente de Cerponzones.

Aprobábase o Proxecto ” Vertedero Controlado de Residuos Sólidos Urbanos”

Ocuparía unha superficie de 60,468 m2 e valorado en 9.931.478 pesetas.

14 de Agosto de 1984

A través dos técnicos do IGME, procedeuse a realizar estudos dos terreos máis apropiados para a instalación do Vertedeiro.

Referíanse no informe que o terreo ideal sería aquel que debería reunir unha serie de características litolóxicas, de permeabilidad e drenaxe que non implicasen risco de contaminación das augas subterráneas, polo que procederon ao seu recoñecemento.

Tamén se tería en conta que fosen estética e hixénicamente compatibles co medio ambiente e cos núcleos urbanos da súa contorna.

Visitáronse as zonas de Casal do Mendo, ao NO. da capital, este terreo rexeitouse, ao existir nas proximidades un manantial e varios pozos.

A segunda zona visitada foi un lugar moi próximo ao actual vertedeiro da Xunqueira de O Vao, á altura do punto kilométrico 1,500 da estrada PO-310 ( Gandara e Xunqueira ). Este emprazamento atopábase moi próximo ao río Castrove e á zona de marismas e presentaba unha alta posibilidade de afección ao río e ás marismas.

Seguidamente efectuaron unha terceira visita, na contorna da Parroquia de San Vicente de Cerponzones, pero ao tratarse dunha zona moi poboada , non foi posible localizar ningún emprazamento que reunise as condicións requiridas.

Despóis visitaron uns terreos situados no lugar da Barbeita, ao N. de Pontevedra, á altura do punto kilométrico 111,500 da N 550, accedéndose a este lugar a través dun camiño que parte á dereita da mencionada estrada.

Desde o punto de vista hidroxelóxico, a zona reunía as mellores características, no que se refería ao impacto sobre as augas subterráneas utilizables, ao ser este prácticamente nulo, polo que rexeitados os anteriores emprazamentos, escóllese este lugar.

No informe, asinado por Loreto Fernández, dábase unha serie de características sobre a zona da Barbeita, xeolóxicas, hidroxelóxicas, consecuencias medio ambientais etc. e acababa coas conclusións e recomendacions .

Dicía en recomendacions :

1-Efectuar o vertido en réxime controlado, proporcionando drenaxe adecuado ás augas de escorrentia superficial e recollendo e tratando lixiviado, evitando a súa circulación augas abaixo.

2-Proceder ao recubrimiento periódico dos lixos con material inerte, recomendándose area lixeiramente arcillosa, aínda que outros materiais, con tal que non sexa arcilla pura, poden servir, o que reduciría os problemas de cheiros, gases, insectos etc.

Seguidamente…..

Trasládase á Conselleria de Ordenación do Territorio da Xunta de Galicia a autorización para un novo vertedeiro controlado de residuos sólidos.

( No Plan Xeral de Ordenación Urbana de Pontevedra do ano 1953 os terreos atopábanse dentro da ZONA 13 de RESERVA. CORRESPONDÍA A CLASIFICACIÓN DE CHAN RÚSTICO NON URBANIZABLE)

Os Servizos Técnicos do Concello de Pontevedra confeccionaron o Plano Parcelario dos terreos a ocupar na zona da Barbeita ( Campolongo ) da Parroquia de San Vicente de Cerponzones, con relación de dez Propietarios e unha superficie de 60.468m2.
Por iso apróbase o Proxecto “VERTEDERO CONTROLADO DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS”, redactado polo Enxeñeiro de Camiños D. José A. González Parga.

A contrata da obra ascendía a 147.894.535 pesetas.

17 de Setembro de 1984

Envíase á o Señor Conselleiro da Presidencia da Xunta de Galicia os proxectos das obras, acompañados da Memoria, relación de bens e dereitos a expropiar, plano parcelario correspondente con nomes, domicilios, superficie a expropiar, valoración e demais datos precisos para acometer o procedemento expropiatorio e certificacions varias.

Pedíase a urxencia de que se dignase acordar a declaración de URGENTE OCUPACIÓN

17 de Setembro de 1984

O Secretario do Concello de Pontevedra certifica que tras expoñer ao público o proxecto da “Construción de vertedero controlado de residuos sólidos urbanos y sellado  del actual”, por prazo reglamentario de quince días, formuláronse contra o mesmo varias reclamaciones por parte de :

D. José Landin Eirin, Alcalde de Barro

D. Emilio Rey Fonseca, Alcalde de Poio

D. Francisco García Blanco, Presidente da Xunta de Montes

D. Marcial Blanco Villaverde e outros.

D. Manuel Sartal Canosa

D. Filiberto Lorenzo Fontecoba

D. Manuel Maquieira Falcón

D. Marcial BlancoVillaverde

D. Manuel Fontecoba.

Setembro de 1984

Sobre as alegacions presentadas polos veciños, o Pleno acordaba desestimar as alegacions ou reclamacions presentadas contra o “proyecto de vertedero controlado de residuos sólidos urbanos y sellado del actual”.

21 de Marzo de 1985

ELEVACIÓN A PUBLICO DE ACORDO COMUNITARIO DE CARACTER UNILATERAL
Nesta escritura, ante o notario D. Rafael Sanmartin Losada, comparecía o Presidente da Xunta de Montes, D. Francisco García Blanco, legítimado para o otorgamento deste documento, co acordo da Xunta Xeral da Comunidade e con quórum legal de asistencia( máis do setenta e cinco por cento dos veciños ), acreditado polo señor secretario de devandita Comunidade, D. Pascual Constantino Cochón Paz.

OUTÓRGASE :

Única.- Que, formal e expresamente, para todos os efectos legais, eleva a publico o acordo da Asemblea de Veciños de Cerponzones, titulares en propiedade en “man común ” dos chamados MONTES DE CERPONZONES……e para mellor fijación da zona denominada ” RAPADIÑO” en devanditos Montes de Cerponzones, obxecto do acordo de ” cesión temporal” en réxime de OCUPACIÓN PROVISIONAL que se indica no mesmo.

21 de Marzo de 1985

Este día o Señor Secretario da Comunidade de Veciños de Cerponzones, titulares dos montes chamados ” Montes de Cerponzones” e ” En man común ”

CERTIFICABA

Que na Asemblea Xeral de devandita comunidade, celebrada o 19 de Marzo de 1985, e cunha asistencia de máis do setenta e cinco por cento dos seus membros, adoptábase o seguinte acordo :

1º CEDER AO CONCELLO DE PONTEVEDRA , a ocupación temporal, polo prazo máximo de tres anos, a zona denominada ” RAPADIÑO”

2º ACEPTAR COMO IDÓNEO O INDICADO EMPRAZAMENTO

3º FACULTAR AO PRESIDENTE DA XUNTA DA COMUNIDADE PROPIETARIA DO MONTE VECIÑAL, D. Francisco García Blanco, para que, en cumprimento do presente acordo, compareza nos expedientes administrativos, acepte a expropiación e cobre as cantidades que chegaren a determinarse.

22 de Marzo de 1985

Este día no Concello de Pontevedra, e ante o señor secretario D. Carlos Riestra e do Primeiro Tenente de Alcalde, D. Aurelio Cortizo, delegado da Alcaldía para o levantamento de actas previas á ocupación polo proxecto de construción do Vertedeiro, compareceron :

D. Manuel Pérez Blanco

D. Otilia Villaverde Casal

D. Casimiro García Villaverde

D. José Manuel Beade Carballo

Dª María Jesús Arzúa Fontecoba

D. Avelino Villaverde Miguez

D. Constantino Fernández Moldes

D. Francisco García Blanco

Tanto a Administración Municipal como os comparecientes conveñen e expoñían o seguinte :

1º- Que por causas alleas á vontade das partes, non se puideron levantar no día das actas previas á ocupación dos bens e dereitos expropiados polo proxecto de construción do Vertedeiro,cuxa realización estaba prevista levar a cabo nesta data.

2º- Os comparecientes titulares dos bens e dereitos afectados pola expropiacion, mostran a súa plena conformidadade a que non se leve a efecto, no día hoxe, o levantamento das indicadas actas previas, aceptando que tal levantamento practíquese no día e á hora que sinale o Exc. Concello.

30 de Marzo de 1985

Nesta data o Concello publica un expediente de expropiacion dos terreos afectados polo ” PROYECTO DE VERTEDERO CONTROLADO POR COMPACTACIÓN DE ALTA DENSIDAD DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS” no ” OUTEIRO DÁ PORCA” – San Vicente de Cerponzones-Pontevedra

MEMORIA

Os terreos afectados alcanzaban un total de 44.154,20 m2 e pertencían á Comunidade de Propietarios dos Montes en man común de San Vicente de Cerponzones, quen tomaban o acordo de ceder os terreos necesarios para a construción dun Vertedero Controlado de Residuos sólidos urbanos.

O total da valoración ascendía a CATRO MILLÓNS SEISCENTAS TRINTA E SEIS MIL CENTO NOVENTA E UNHA PESETAS. ( 4.636.191,00 )

5 de Xullo de 1986

O Señor Alcalde dictaba un DECRETO onde declaraba que tras examinar o escrito presentado pola Xunta Veciñal de Montes en man común da Parroquia de San Vicente de Cerponzones, solicitando a fixación de justiprecio pola expropiacion dos terreos sitos na zona de ” RAPADIÑO” ( Outeiro dá Porca), destinados á construción dun “vertedero controlado de residuos sólidos urbanos”, en 300 pesetas o m2, e resultando que o Concello xa valorara no pleno e aprobado a cantidade formulada polo señor enxeñeiro, consideraba excesivo o justiprecio formulado pola Xunta Veciñal, polo que declaraba concluído o trámite de avenencia sen chegar a un acordo.

A MIÑA CHARLA CON  PEPE RIVAS :
Hai uns anos , nunha presentación dun libro  ( 23/05/2016 ) sobre a vida do señor Rivas, pregunteille si fose actualmente alcalde de Pontevedra volvería instalar no mesmo lugar que estivo o basureiro, a súa resposta foi un NON rotundo.


A resposta de Rivas Fontan foi clara e concisa, deixouse levar polos técnicos que lle aseguraban que ese era o lugar adecuado, cousa que co paso do tempo demostrouse que estaban totalmente equivocados e os veciños de Cerponzons fomos os máis prexudicados, sen levar nada a cambio que puidese contrarrestar este prexuízo medioambiental.

Na foto superior a celebración de que o vertedeiro non se facía no lugar da Barbeita.

Na foto inferior, Veciños da parroquia manifestándose en Pontevedra, pedindo o peche do Rapadiño.


ANO 2016, así foi a miña charla con Rivas Fontan :

Respondiame o señor Rivas as miñas preguntas :

A empresa encargada cos seus técnicos fixeron un estudo pormenorizado da situacion do terreo , fixeron os seus cálculos , presentaron o proxecto de como seria o Basureiro que se iría facendo cada vez que levaran a basura e como remataría o cabo de uns anos , que foron muitos mais do conveniente.


Foi eiqui donde o señor Rivas Fontan recoñeceu o erro dos técnicos :

Non se contou por partes dos señores técnicos a cantidade de lixiviados que desprendería o basureiro que tanto daño fixeron no Rio Rons , Gandara e o riachuelo da Barbeita .

Á segunda pregunta miña feita ao SR. Rivas Fontan sobre o recolledor de lixo do Rapadiño, foi a seguinte:

Se fose hoxe en día Alcalde de Pontevedra vostede volvería instalar o recolledor de lixo nese sitio ?

E o señor Rivas Fontan contéstoume : NON !

Pontevedra tiña un problema de saneamento naqueles tempos moi grave e eu invitei a ministra de Medio Ambente daquela epoca a visitar Pontevedra e que coñecese o problema que tiñamos na cidade.

Despois de estar a percorrer a cidade e explicarlle todo o que necesitabamos para a rede de saneamento a ministra o que me dixo foi o seguinte:

SR. Alcalde, antes de pedirme que lle solucione o saneamento da súa cidade, elimine vostede o recolledor de lixo que ten aí ao lado e despois xa falaremos.

A ministra referíase ao recolledor de lixo que por aquel entón estaba á altura de onde esta hoxe a peaxe da autoestrada e por aquel entón invadida polos xitanos para queimar rodas e demais lixo, o cal eses fumes invadían Pontevedra xunto co forte olor que desprendía o lixo e respiramos tantos anos os pontevedreses.

Foi cando entón decidin trasladar o lugar da depositacion do lixo, contratouse profesionais para que fixesen un estudo dos terreos e decidiron que o mellor considerado era no Rapadiño.

Cando por fin se dá a noticia da nova situación do recolledor de lixo os Veciños de Cerponzons levantáronse en armas, así mo dixo o SR. Rivas, foron con aixadas, forquillas, gadañas etc., mesmo chegaron a comentar de ir a Berducido a plantarlle  lume á súa casa.

Rivas coméntome que non se caeu e seguiu insistindo que o lugar era o idóneo.

Entón enviou unha comitiva de tres concelleiros a Cerponzons e estes foron os que souberon convencer a uns cantos veciños para poder instalar alí o recolledor de lixo.


Un dos veciños que luchou contra a lacra do vertedoiro foi Juan Martínez , eiqui as alegacions que enviou a XUNTA de Galicia

Juan Martínez Fernández, vecino de la zona baja del lugar de Liborei, perteneciente a la parroquia de San Vicente de Cerponzóns, hace las siguientes alegaciones:
1. El afluente de aguas públicas llamado Rons se encuentra por debajo del terreno del vertedero, y posiblemente los residuos que bajen con las lluvias y el viento afectarán a sus aguas. Además, este afluente tiene su recorrido en bajada de aproximadamente cinco kilómetros y medio hasta su desembocadura en el río Gándara, en el lugar de San Caetano de Alba, aguas que pasan por el juncal de Lérez y llegan a la ría de Pontevedra.

2. Las aguas más afectadas por este vertedero son el riachuelo de Barbeita, que a muy corta distancia baja con sus aguas en vertiente al viento oeste, recibiendo la mayor parte de estas impurezas. Estas aguas son recibidas por el río Gándara en las inmediaciones de Pozo Negro que también en su bajada de aproximadamente seis kilómetros y medio une sus aguas con el antes mencionado afluente Rons, en San Caetano, continuando cinco kilómetros más en su recorrido aguas abajo.

3. La zona más peligrosa del vertedero es la zona oeste, esta parte está enfrente del camino y frecuentemente salen en la parte más baja aguas de color café muy negro, aumentando cuando está el tiempo de lluvias, lo que se puede observar en la cuneta del camino que por allí pasa. El vertedero está en zona alta y enfrente de una gran vertiente, por lo tanto si llega a caer la basura, pueden producirse desgracias en personas y la basura se extendería por el monte y propiedades privadas y con las intensas lluvias se producirían lodos bajando por el río Gándara, zona de Castrado, San Caetano, Xunqueira, y ría, por todo esto, en esta zona debe tenerse especial cuidado.

4. Las aguas contaminadas del vertedero O Rapadiño perjudicaron a plantas cerca de las orillas del río Gándara, por ello se puede probar que este río está mucho más perjudicado por los residuos del vertedero y sus lixiviados que el conocido afluente Rons, por lo tanto el referido como Rons y el riachuelo Barbeita, que lleva todo lo que baja en líquidos, hasta el río Gándara que no se menciona en el proyecto. Materiales y trabajo con garantía.

5. El proyecto técnico está elaborado por persona experta y de gran prestigio personal. Debe regenerarse el río Gándara. El río Gándara y el riachuelo Barbeita deben hacerse constar como los más afectados.

6. Para mayor divulgación de la información pública sería conveniente que directamente se notificara a la Junta Rectora de la Comunidad de Montes de Cerponzóns, ya que actualmente sería necesaria la ampliación del plazo. (Se adjunta mapa señalando en color verde el río Gándara y color rosa el Rons).

Suplicando la admisión de estas alegaciones a los efectos procedentes y dar información en su día de la resolución expresa que se estime conveniente.

Santiago de Compostela, 31 de julio de 2001.

.

Os medios informativos publicaron en moitas ocasións a pestilente historia de O Rapadiño.

Comentábase que neste basureiro mancomunado polos Concellos de Pontevedra e Sanxenxo, recibira durante dez anos os residuos sólidos urbanos destes dous Concellos e ademais esporádicamente doutros Concellos da nosa comarca.

Clausurado no ano 1997, a súa situación de saturación fixo que os Concellos que xestionaban este basureiro tivesen que ir dun lado para outro buscando vertedeiros onde depositar os seus lixos.

Isto pasaba ata que empezaron a enviar o lixo a Sogama, primeiro ía directamente a Cerceda e despois a través da empacadora situada en Ribadumia.

Mentres tanto o noso basureiro de O Rapadiño era unha enorme montaña de lixo, constituíndo un importante punto de contaminación, ademais co agravante dun posible derrube, aínda que os técnicos e responsables municipais negábano.

Desde a Asociación Pola Defensa dá Ría e do PSOE presentáronse denuncias, incidían na suposta contaminación que se estaba producindo no Río Rons.
Tras cinco anos da pechadura chegaba o selado de O Rapadiño, cinco anos de atraso, case nada ! O que tiveron que aguantar os veciños ! Dez anos de vertedeiro e aínda por encima cinco de espera para o selado definitivo.

Pero a cousa non terminaba aí, cinco anos máis tarde do seu selado e tras doce en desuso, a XUNTA tiña que afrontar unha reparación no vertedeiro, detectouse graves deficencias que poñian en risco a estabilidade desa enorme montaña de lixo.

De mans da Conselleria de Medio Ambiente abriuse a licitación por 260.000 euros, este importe sería destinado para a adquisición dun equipo compacto de extracción e combustión do biogás. Tiña como obxectivo a mellora no tratamento dos gases e de paso retirar os lixiviados que había en exceso e que se acumulaban no fondo das miles de toneladas de lixo que estaban almacenadas, unhas 400.000.

Eran os técnicos municipais quen calculaban que os lixiviados seguirían producindo arrastres ata polo menos 15 anos logo do seu clausura, por iso era necesario que periódicamente fósense retirando do pozo en que se acumulaban.Como as estruturas presentaban un deterioro bastante importante houbo que reparar as canalizacions daquelas augas e tamén realizar unha reparación xeral das tuberías que captaban o biogás ata a cheminea central.


Cantos anos de danos sufriron os veciños ! Un vertedeiro que comezou a funcionar na década dos anos oitenta, clausurouse en 1997 e quedaría selado no 2004.

**A maioría dos datos foron recollidos do Archivo Histórico do Concello de Pontevedra

**Colaborou tamén o Diario de Pontevedra

23- ADRIAN ESPERON e PATRICIA MARTÍNEZ.


DEBUT DE ADRIAN COMO JUEZ DE BAILE DEPORTIVO :

http://www.atlantico.net/articulo/vigo/trofeo-cidade-vigo-baile-deportivo-hip-hop/20190217235838692733.html

DESPEDIDA DE ADRIAN COMO BAILARÍN :

Hola a todos:

Hoy escribo este comunicado para expresarme.

Desde hace bastante tiempo, quería cambiar algunos aspectos de mi vida, los cuales por supuesto, no resultarían para nada fácil por muchos motivos, pero aún así entendía que eran necesarios realizar.

Uno de ellos, y por los que muchos me conocéis, era parar con mi carrera deportiva y retirarme así de competir dentro del Baile Deportivo. Algo que es muy difícil de expresar, ya que no existe un principal motivo por el cual tomé esta decisión. Muchos aspectos se han sumado, creerme, para tomar tal difícil decisión. El mundo de la competición y todo lo que conlleva me ha enseñado muchísimo a lo largo de mi vida y por ello le debo un gran respeto. Lo que todo comenzó en un hobby hace más de 20 años, ahora es mi actual trabajo, con el que disfruto y seguiré disfrutando. 

Algunos ya sabéis esta decisión desde hace un tiempo, y me hace gracia que muchos coincidisteis realizando la misma pregunta: y ahora Adri? 

Bueno, es muy fácil de responder, ahora continuaré realizando lo que ya venía haciendo a parte de competir, que es trabajar en el Baile, por y para todos aquellos que confían en mi criterio de una manera más favorable para todos vosotros, ya que ahora me dedicaré 100% a todos vosotros y antes como bien sabéis por los motivos de competir, no se podía.

Simplemente me retiro de competir, lo demás continúa igual, incluso más!
Hoy es el día de agradecer:

A Maria, mi primera profesora de Baile en Pontevedra y la que me mostró este fabuloso mundo, con ella comencé a dar los primero pasos junto con Sara, una amiga desde que nacimos y que se convirtió en mi primera pareja de baile a golpe de una ventana del patio de luces; ¿Sara quieres venir a baile conmigo?; hoy te agradezco que dijeras que si… 

Maxi y Alicia, mis siguientes profesores, los cuales me enseñaron el Baile desde el corazón y supieron enganchar a un chico inquieto y travieso, con la suerte que ahora mismo seguimos compartiendo el baile juntos. La vida nos ha unido de nuevo y eso quiere decir algo. Gracias.

Ellos que junto con Miguel y Emma viví muchas experiencias en la escuela Pasos. 

Emma supo sacar mucha energía dentro de mi en todas aquellas clases. Segura de si misma, supo transmitirme la disciplina de este deporte. 

Miguel me enseñó mucho de este mundo, ha cuidado de mi en muchísimas ocasiones, y se entrego en cuerpo y alma para sacar lo mejor de mi. Ha sido como no, un papa dentro de este mundo, al cual le agradezco la paciencia con la que siempre me trató, se que no soy fácil. Juntos logramos realizar un buen papel y dejar el nombre de Galicia bien alto.

Luego llegaron Paolo y Silvia, maestros de maestros, los cuales me ayudaron a conseguir muchísimas cosas en mi carrera. Ellos me enseñaron una balanza muy importante. La cabeza y el corazón dentro del Baile. Han sido mis ídolos dentro del Baile Deportivo, y lo seguirán siendo, un ejemplo a seguir de trabajo y sacrificio.

Por supuesto a numerosos maestros y profesores que a lo largo de mi carrera deportiva he tenido, a todos ellos agradecer su aportación, su granito de arena, su paciencia, su sabiduría…

Sara, mi primera pareja de baile, gracias por aceptar mi invitación a echar este baile. Si no fuera por ti, a lo mejor no estaría aquí!

Sheila, hace mucho que no nos vemos, pero por supuesto gracias por nuestra etapa. 

Sandra, nunca pudimos estrenarnos, pero aportaste a que nunca abandonase este camino.
Y luego llegó Patricia… 


La mayoría me conocéis junto con ella desde hace muchos años.

Comenzamos en el año 2005, y ya pasaron 13 años desde aquel primer baile de prueba juntos.

Nunca imaginé todo lo que iba a suceder después.

Son muchos los momentos vividos, buenos y malos eso sin duda, pero cada uno de ellos nos sirvieron para lograr juntos 14 Campeonatos de España, 2 Semifinales de Europa y del Mundo, ser Semifinalistas de los World Games, llegar a los primeros puestos del Ranking Mundial e infinidad de trofeos y medallas.

Solo tú y yo sabemos lo que hemos realizado para llegar hasta aquí.

Hoy te doy las gracias, por todo. 

Sin ninguna duda, mi carrera deportiva ha sido gracias a mi familia también.

Mis padres, Jose y Carmela, Papa y Mama, os quiero, os amo y os agradezco todo lo que habéis luchado por mi, para cumplir junto conmigo un sueño bastante “costoso” de lograr en todos los sentidos. Gracias por apoyarme siempre en todos los momentos, sois unos padres magníficos.

Mi hermano Marcos, sin ti yo no habría podido llegar a lo que llegué. Tus sacrificios junto con los de papa y mama los llevaré siempre dentro de mi corazón, gracias por ser el mejor hermano del mundo.

También me toca recordar una parte importante en un deportista, ya que no solo son coreografías, pasos, músculos y dietas, un buen deportista debe tener la mente preparada para lo bueno y para lo malo, y Eva, has logrado mantenerme siempre en la perfecta balanza. Gracias por todo, y en esta última etapa, muchísimo más aún. 

Sin más, me despido de todos vosotros, y me quiero dirigir en especial, primero al público, gracias por cada aplauso, por cada grito, por cada abrazo y por todo el cariño que me habéis transmitido.

A todos mis rivales, ha sido un privilegio competir contra todos vosotros, creo que juntos hemos conseguido crecer, siempre con respeto y humildad. Gracias a todos! 
Al futuro del Baile, esos bailarines que ahora os toca demostrar lo que valéis e intentar dejar a España en lo más alto, me tomo el privilegio de aconsejaros, que, los más importante, al menos para mi y así pensé durante muchos años, primero es el público. Ganaros al público y ganaréis.

Y también lo más importante es que luchéis, que sigáis luchando, que escuchéis a vuestro corazón, y que si queréis llegar a lo más lejos deciros que lo podéis hacer. Solo hace falta, sudor, sacrificio y paciencia. 
Cierro aquí una etapa de mi vida. El competir. Lo echaré muchísimo de menos, eso seguro. 
GRACIAS A TODOS!
Atentamente,
Adrián Esperón

ADRIÁN SE DESPIDE DE LA ALTA COMPETICIÓN 

https://www.diariodepontevedra.es/articulo/pontevedra/adrian-esperon/20180827170348997664.html
https://www.farodevigo.es/deportes/pontevedra/2018/08/29/adrian-esperon-deja-baile-deportivo/1952096.html
https://pontevedraviva.com/opinion/4099/bailamos-adrian-esperon-carta/

Diario de Pontevedra

HISTORIAL :

ADRIÁN ESPERON VIDAL & PATRICIA MARTÍNEZ PEREIRA
14 veces Campeons de España de Baile Deportivo.

Noticias sobre el Cto.de España que se celebrará en Orense:

https://m.facebook.com/events/1194732250672916?view=permalink&id=1314232165389590

http://www.laregion.es/articulo/mas-deporte/a-ourense-le-toca-bailar/20180117101131762529.html


18/09/2017

Segundo día de rodaje del vídeo promocional de la Semana del Baile Deportivo Ourense 2018!!! Muchas gracias a todos los bailarines y a todos los padres por su aportación a este proyecto…


#expourense #diputaciondeourense #moovett #FEBD #bailedeportivo #ou18 #Ourense #latinos2018 #ourensemola #aleuto

FOTOGRAFIA PODIUM C. ESPAÑA 2017


16/09/2017CTO MUNDO PROFESIONAL
http://www.worlddancesport.org/Event/Competition/World_Championship-Prague-21191/Adult-Standard-48350

WDSF PD WORLD CHAMPIONSHIP STANDARD

La pareja española formada por Adrián Esperon y Patricia Martínez consiguieron un meritorio 14 º puesto en el Campeonato del Mundo de Baile Deportivo Standard celebrado en el Palacio de Lucerna ( Praga ) este sábado 16 de Septiembre.

Un estreno por lo más alto de Adrián y Patricia en la División Profesional que estuvieron a punto de entrar en las semifinales.

El pódium estuvo dominado por la pareja alemana formada por Benedetto Ferruggia y Claudia Koeher , seguido de la pareja representante de Lituania Donatas Vezelis y Lina Chatkeviciute , llevándose la medalla de bronce Bjorn Bitsch y Ashli Willianson representantes de Dinamarca.

Los españoles se enfrentaron en este Campeonato del Mundo Profesional a otras 39 parejas con sus ejercicios de Vals Inglés, Tango , Vals Vienés, Slow Fox-trot y Quickstep.


11/09/2017 HOY COMIENZA UNA NUEVA ETAPA

COMUNICADO DE LA FEBD


http://www.febd.es/adrian-esperon-y-patricia-martinez-en-la-division-profesional-febd/


10/09/2017

Nueva participación en un Cto del Mundo

Cto del Mundo en Chengdu ( China )

http://www.farodevigo.es/deportes/pontevedra/2017/09/10/adrian-esperon-patricia-martinez-inician/1747482.html

01/09/2017

http://www.farodevigo.es/portada-pontevedra/2017/09/01/leccion-magistral-baile-verdura-ritmo/1742554.html


29/08/2017

https://www.lavozdegalicia.es/noticia/pontevedra/pontevedra/2017/08/30/pontevedra-rinde-baile-latino/0003_201708P30C7991.htm

22/08/2017

http://www.farodevigo.es/portada-pontevedra/2017/08/23/siguiendo-ritmo-campeones/1737674.html

http://pontevedraviva.com/xeral/39084/baila-zona-monumental-clases-baile-adrian-esperon-patricia-martinez/

http://diariodepontevedra.galiciae.com/video/745488/clase-magistral-del-bailarin-adrian-esperon-en-pontevedra


22/08/2017 presentación de : http://diariodepontevedra.galiciae.com/noticia/745170/pontevedra-se-pondra-bailar-en-la-zona-monumental


21/08/2017 Ven a bailar en las plazas de Pontevedra

http://pontevedraviva.com/xeral/39052/clases-baile-dinamizar-zona-monumental/


31/07/2017

http://pontevedraviva.com/deportes/38566/adrian-esperon-patricia-martinez-alcanzan-semifinales-juegos-mundiales/

http://www.febd.es/the-world-games-2017/

RESUMEN DE LOS WORLD GAMES
Los 10º Juegos Mundiales ya son historia, 10 días de competición, con 3500 atletas de un total de 112 países , junto a 1600 voluntarios, 700 periodistas de 59 países y una perfecta organización contribuyeron a un rotundo éxito deportivo donde fueron un total de 31 disciplinas deportivas las que compitieron a lo largo de estos días .

Fueron más de 400 horas de transmisiones de televisión en directo , transmisiones que se llevaron a cabo a través de las estaciones Polsat , Polsat Sport , Polsat Sport Extra , Polsat Sport News , Polsat Sport Fight y Súper Polsat .

La emisión de la ceremonia de apertura estuvo disponible en 131 países .

La Asociación Internacional de Juegos Mundiales informó que la retransmisión se llevó acabo entre otros , por CCTV5 de China , TBS de Japón, Sprt1 de Alemania , Macht TV en Rusia, ESPN LA cubriendo todos los paises de Latinoamérica y finalmente el Olimpic Channel del Comité Olímpico Internacional.

La audiencia totalizó 420 millones de espectadores, la mayor parte provino de la estación ESPN en chino , alemán, ruso y español, así como Belm Sports , un canal de habla francesa.

La Ceremonia de Clausura comenzó a las 21:00 horas en la Plaza Wolnošci y durante la Ceremonia , los atletas del TWG 2017 se despidieron de los aficionados y de los representantes de la próxima ciudad que acogerá los Juegos Mundiales -Birmingham ( Alabama ) los cuales recibieron la bandera oficial de Wroclaw , que mantendrán hasta la próxima edición de Los Juegos en el año 2021.

Los Juegos de Birmingham serán la undécima edición de los Juegos Mundiales.

En la parte oficial de la ceremonia de clausura , el presidente de la Asociación Internacional de Juegos Mundiales ( IWGA ) , José Perurena , habló, al igual que el alcalde de Birmingham William Bell y el alcalde de Wroclaw Rafal Dutkiewicz.

El alcalde de Wroclaw, Rafal Dutkiewicz , en la clausura de los Juegos Mundiales significó que estos días de competición fueron un tiempo de emociones y competiciones increíbles que involucraron a miles de atletas de todo el mundo.

Quiso también resaltar la gran afluencia de público , tanto de la ciudad de Wroclaw, de la Baja Silesia y de todas las partes del mundo que no pararon de animar a sus atletas.

Y tuvo un agradecimiento especial para los 1600 voluntarios que estuvieron trabajando a lo largo de todos los días del gran evento internacional , así como deseando al alcalde de la ciudad de Birmingham los mayores éxitos en los próximos Juegos Mundiales. 

Los 10º Juegos Mundiales serán ya una fecha que no olvidarán nuestros representantes españoles , entre los que se encontraban las tres parejas que fueron seleccionadas por la Federación Española de Baile Deportivo , dejando el pabellón del Baile Deportivo Español en un magnífico lugar , dando muy buenas perspectivas para que nuestro deporte tenga cada vez más éxitos a nivel internacional.

Mi enhorabuena a todos ellos.

*Datos extraídos de la IWGA , TWG2017
28/07/2017

EXCELENTE RESULTADO ACADADO POR ADRIÁN Y PATRICIA , SEMIFINALISTAS DE LOS JUEGOS MUNDIALES 

28/07/2017

El baile deportivo tiene hoy su momento en los WORLD GAMES , un deporte que tiene como particularidad el tratar equilibrar el arte de la danza con el atletismo, un deporte con un desgaste físico enorme .

Lo que parece una sucesión sin esfuerzo de pasos o movimientos a través del ritmo de la música , se convierte en un ejercicio aeróbico extremadamente intenso.

Es ahí donde la destreza atlética debe saber combinarse con el arte para llegar a realizar un rendimiento verdaderamente cautivador en el parquet.

El deporte del Baile requiere que los bailarines usen una técnica prescrita y con ello una interpretación rítmica . Todos los atletas tienen como objetivo el demostrar que su técnica sea la apropiada , junto con sus habilidades artísticas y por su puesto él atletismo.

El estar preparados físicamente al 100% , un trabajo duro de entrenamientos,tanto físico como mental , una rígida disciplina y sobre todo una gran imaginación son los requisitos para que lleguen a lograr la excelencia en este deporte .

Desde el día 20 de este mes de Julio se vienen celebrando los WORLD GAMES, hoy es el turno del Baile Deportivo ( Dance Sport ) , esta competición la organiza la Asociación Internacional de Juegos Mundiales ( IWGA ) y bajo patrocinio del Comité Olímpico Internacional.

Los atletas que participan en este evento son los que practican deportes que no son parte en las Olimpiadas por ejemplo el taekwondo , triatlón, rugby 7 , escalada deportiva , karate , Baile Deportivo , entre otros. Su décima edición tendrá lugar del 20 al 30 de Julio de 2017 y contará con la participación de aproximadamente 4.500 deportistas de 100 países .

Hoy Adrián Esperon y Patricia Martínez competirán en la modalidad de Standard .


27/07/2017

Recogiendo acreditaciones para los WORLD GAMES 

http://pontevedraviva.com/opinion/3098/reconocimiento-pareja-baile-deportivo-adrian-esperon-patricia-martinez/

20/07/2017, Atlántico Diario

http://www.atlantico.net/cartas-al-director/juan-jose-esperon/reconocimiento-pareja-baile-deportivo-adrian-esperon-vidal-patricia-martinez-pereira/20170720102407599346.html

Entrevista de Radio Pontevedra 07/07/2017

07/07/2017

Chelo Besada recibiu hoxe a @adrianypatricia, os pontevedreses 14 veces campións de España en Baile Deportivo. Que parella gañadora! https://t.co/SqhQ9dkGUA @depo_es

http://pontevedraviva.com/deportes/38064/recepcion-provincial-adrian-esperon-patricia-martinez-antes-participacion-world-games/


http://www.farodevigo.es/portada-pontevedra/2017/07/07/banda-toca-campeones-bailan/1712451.html

04/07/2017


30 / 06 / 2017


11/06/2017

http://www.pontevedra.gal/2017/06/12/festas-de-veran-pontevedra-2017/


09/06/2017

http://pontevedraviva.com/deportes/37359/adrian-esperon-patricia-martinez-recibidos-secretaria-xeral-para-deporte/

Los actuales Campeones de España de Baile Deportivo en la modalidad de Standard tuvieron en el día de hoy en el CGTD de Pontevedra la primera toma de contacto con la Secretaria Xeral de Deportes de la Xunta de Galicia Marta Miguez.  

En esta reunión Adrián y Patricia informaron a la Secretaria Xeral de sus últimos campeonatos que han disputado a lo largo de estos últimos meses y de todos los pasos que están llevando a cabo para que el Baile Deportivo sea cada vez más conocido y tenga más adeptos cada día .

Por su parte , Marta Miguez felicitó a la pareja por ser sido seleccionada para representarnos en los WORLD GAMES , uno de los acontecimientos deportivos más importantes que se celebran a nivel mundial cada cuatro años.

http://deporte.xunta.gal/index.php?idMenu=67&idIdioma=2&pag0=1

Adrian Esperón y Patricia Martínez , 14 veces campeones de España de Baile Deportivo competirán en los World Games 2017 que se celebrarán en Polonia del 20 al 30 de julio de 2017.

En World Games se dan cita atletas del todo el mundo .

La organización de este evento de carácter deportivo corresponde a la Asociacion Internacional de los Juegos Mundiales (IWGA), que está bajo el patrocinio del Comité Olímpico Internacional.

Adrian Esperón y Patricia Martínez han sido seleccionados junto a otras dos parejas que serán las encargadas de representar a España en tres modalidades de Baile Deportivo.

Adrian y Patricia lo harán en la modalidad de Standard , otras dos parejas serán las que nos representen en la modalidad de Latinos y Salsa.

En World Games 2017 se espera una elevada participación, en concreto unos 4.500 atletas que competirán en un total de 25 disciplinas deportivas como bailes deportivos, escalada, paramotor, squash, orientación, billar, esquí acuático o karate, entre otras modalidades.

05/06/2017 PONTEVEDRAVIVA y FARO DE VIGO

http://pontevedraviva.com/cultura/37222/banda-musica-pontevedra-sons-rua-rafael-agullo/

http://www.farodevigo.es/portada-pontevedra/2017/06/06/banda-saca-musica-calle/1693252.html

21/05/2017 Artículo de Eugenio Giraldez en La  Voz de Galicia :

http://www.lavozdegalicia.es/noticia/pontevedra/poio/2017/05/21/ano-deportivo-magnifico/0003_201705P21C12993.htm

Representando a España en el Cto de Europa 19/05/2017 :

https://youtu.be/znAq9zE-5T8

Con motivo do CTO de Europa ( 19/05/2017 ) Gogue dedicalle unha viñeta :

ADRIÁN NOMEADO EMBAIXADOR DO CCU ZONA MONUMENTAL 

http://pontevedraviva.com/xeral/36714/adrian-esperon-embajador-centro-comercial-urbano-zona-monumental/

http://www.farodevigo.es/deportes/pontevedra/2017/05/17/adrian-esperon-embajador-zona-monumental/1680763.html

ADRIAN e PATRICIA participarán nos WORLD GAMES :

http://www.febd.es/world-games-2017/

http://diariodepontevedra.galiciae.com/blog/702427/lluvia-de-estrellas-y-que-dure


http://www.laliga4sports.es/noticias/las-parejas-de-baile-que-estaran-en-los-world-games
http://galegos.galiciadigital.com/es/adrian-esperon-vidal

http://galegos.galiciadigital.com/es/patricia-martinez-pereiraEL PRIMER CAMPEONATO DE ESPAÑA :

http://www.baileymusica.com/portal//content/view/161/31/

CURRÍCULUM :

http://adrianypatricia.com/curriculum/


COMPETICIONES INTERNACIONALES :

http://www.worlddancesport.org/Athlete/Detail/Adrian_Esperon-f229b471-bf03-4f11-b988-9e14012468f7

http://www.worlddancesport.org/Athlete/Detail/Patricia_Martinez-01122f31-2be5-4ea8-b24f-9e1401213df3Web :

https://www.facebook.com/adrianypatricia/El canal en YouTube de Adrian y Patricia :

https://m.youtube.com/channel/UCj-vHvg5WEZIhCq0EFkrpxw

Su página de seguidores :

https://www.facebook.com/FansDeAdrianEsperonYPatriciaMartinez

Fotografias
:
http://es.dancesportinfo.net/Couple/Adrian_Esperon_Vidal_and_Patricia_Martinez_Pereira_32609/Photos


Pinterest :

http://pin.it/5725cMhEnseñando su deporte en los Colegios :

Año 2007 , participan na Tvg , no programa Buscando EstrelasLa Voz de Galicia

Fai clic para acceder a 000009409.PDF

PARTICIPACIÓN EN SALVATIERRA :


AL CAMPEONATO DEL MUNDO :


PATRICIA HOMENAJEADA EN MOS :


AÑO 2008 

ADRIAN Y PATRICIA POSAN PARA XULIO GIL :

( A 18/12/2018 recordo este momento ) Fai 10 anos que sucedeu, seguro que para moitos dos seguidores da parella de Baile Deportivo, conformada por Adrián e Patricia, non o recordaredes ou pasouvos desapercibido este traballo que realizaron xunto a Xulio Gil (Ourense 1954), cóntovos :

Xulio Gil, este excepcional fotógrafo ourensán ten como meta nas súas obras a procura en provocar sensacións, así foi como fai 10 anos contactou con Adrian e Patricia para realizar unha serie de fotografías onde a maxia do trompo e os bailarins fixeron posible ” Trompos” ( min.3:07)

Comentaba un xornalista nun medio informativo que na danza os xiros teñen un carácter místico para conectarse con Deus. Na clásica, no jazz, no baile…..os xiros son a esencia do movemento e o fotógrafo Xulio Gil compuxo un fermoso xogo de xiros entre o trompo e os bailarines..

Enlace do Centro Cultural Marcos Valcárcel :

https://youtu.be/rMZLaKL2WBU
La presentación de la final de Cto. De España de Standard :

https://youtu.be/a58hxFwjjnM


Año 2009

La Voz de Galicia

http://doriasbaixas.com/public/ficheros/archivos_notas/1510.pdf

http://www.lavozdegalicia.es/noticia/pontevedra/2009/11/29/bola-partido-boa-vila/0003_8138939.htmAño 2010 , 

La Voz de Galicia

http://www.lavozdegalicia.es/noticia/pontevedra/2010/02/09/esperon-martinez-revalidan-campeonato-espana-baile/0003_8282290.htm

Xornal de Mos 

Año 2011 ,

 Atlántico Diario 
http://www.atlantico.net/articulo/area-metropolitana/patricia-y-adrian-camino-mundial-baile-deportivo/20111021184019145765.html

La Voz de Galicia 

http://www.lavozdegalicia.es/noticia/pontevedra/2011/03/16/adrian-esperon-patricia-martinez-campeones-espana-baile/0003_201103P16C159917.htm

Año 2012 ,

 La Voz de Galicia 

http://www.lavozdegalicia.es/noticia/pontevedra/2012/12/02/adrian-esperon-patricia-martinez-30-mejores-parejas-baile-deportivo-mundo/00031354462475433204564.htm

Diciembre del 2012 , 

Adrian y Patricia colaboran en le presentación del libro : O pasado nunca pasa.

https://www.youtube.com/channel/UCzsD6ZYWTnlsF71yGNMSDew

( Este enlace está disponible para ver en el ordenador )


http://pontevedraviva.com/cultura/1923/testemuna-fotografica-pontevedra-pasado-nunca-pasa/?lang=es


Exhibición en Gibraltar

Exhibición en Zaragoza :

https://youtu.be/E-eM34PV0JU

Año 2013

Pontevedraviva


http://pontevedraviva.com/deportes/4206/adrian-esperon-e-patricia-martinez-campions-de-espana-de-baile-deportivo-por-setima-vez/

PARTICIPAN NO PROGAMA O CLAN DOS IMPOSTORES 

O clan dos impostores

O Clan dos Impostores é unha aposta da canle pública galega polo formato talent show, onde un grupo fixo de cinco persoas, moi coñecidas pola audiencia, percorrerá toda Galicia na busca de experiencias únicas. 


O Clan dos Impostores é un desafío onde se compartan emocións, sorpresas, solidariedade e moita diversión.


Reportaje de DESCUBREGALICIA .COM

https://youtu.be/YRdlZxg1yoA

https://youtu.be/3KFSSawoHX8

https://youtu.be/ii3raarl5WE

Tvg 

http://www.crtvg.es/tvg/a-carta/a-revista-fds-545715#.UT2XzPFote0.facebook


Quero falar coa Xefa ( Tvg ) año 2013


http://www.crtvg.es/tvg/a-carta/o-desenador-vigues-jandro-villa-a-panadeira-mari-luz-patricia-e-adrian-a-mellor-parella-galega-de-baile
Año 2013 , Diario de Pontevedra 
http://diariodepontevedra.galiciae.com/noticia/148364/los-reyes-del-mambo
http://diariodepontevedra.galiciae.com/noticia/183939/profetas-hasta-en-su-tierra
http://diariodepontevedra.galiciae.com/noticia/162798/al-final-lo-que-vale-es-el-apoyo-y-el-reconocimiento-que-te-da-la-gente

EXHIBICIÓN EN LA AABS :

https://youtu.be/PJ956lZm-WE

https://youtu.be/zSIsnw-4JsI

La Voz de Galicia 

http://www.lavozdegalicia.es/noticia/pontevedra/2013/11/04/baile-deportivo-esperon-martinez-segundos-chequia/0003_201311P4C4996.htm

Faro de Vigo

http://ocio.farodevigo.es/agenda/noticias/nws-164818-jovenes-6-veces-campeones-espana.html

Progama HEICHO CANTAR , de la Tvg , canta Enrique Ramil :

http://www.enriqueramil.com/?video=gloria-con-mandala-gospel

A TRAVÉS DO CONCELLO DE PONTEVEDRA , EXHIBICIÓN Y ENSEÑANZA :

Año 2014 , 


PONTEVEDRAVIVA

http://www.farodevigo.es/portada-arousa/2014/02/17/campeones-espana-baile-ganan-ribadumia/968876.html

Julio del 2014 , Adrian y Patricia colaboran con la Zona Monumental


http://pontevedraviva.com/xeral/13052/cha-cha-cha-colectivo-25-anos-zona-monumental/?lang=es

http://pontevedraviva.com/xeral/13108/bailando-zona-monumental-ritmo-cha-cha-cha-esperon-martinez/?phpcan_action=favoritos

Agosto del 2014 , Adrian recibe el premio Amigos de Pontevedra


http://pontevedraviva.com/xeral/13840/amigos-pontevedra-cumple-tradicion-entrega-premios-anuales/

La Voz de Galicia 

http://www.lavozdegalicia.es/noticia/pontevedra/pontevedra/2014/06/24/futuro-baile-deportivo-colegios/0003_201406P24C12991.htm

http://www.lavozdegalicia.es/noticia/pontevedra/2014/02/11/baile-deportivo-trae-pontevedra-ocho-campeonatos-espana/0003_201402P11C12993.htm

Noticieiro galego 

http://www.noticieirogalego.com/adrian-custa-moito-cambiar-a-mentalidade-e-facer-ver-que-e-un-deporte-e-que-esta-reconecido/
Diario de Pontevedra 

http://diariodepontevedra.galiciae.com/noticia/192907/estrellas

Progama BAMBOLEO de la Tvg

CTO DE EUROPA DE 10 BAILES , DECLARACIÓN 

https://youtu.be/3ClBS9NHrgU

https://youtu.be/QLPJGyWGDeM

Año 2015FARO DE VIGO

Adrian propuesto para el premio CIDADE DE PONTEVEDRA

http://www.farodevigo.es/portada-pontevedra/2015/01/06/cidade-pontevedra-decidiran-cinco-candidaturas/1160762.html

DIARIO DE PONTEVEDRA
http://diariodepontevedra.galiciae.com/noticia/451286/adrian-esperon-y-patricia-martinez-hemos-tenido-que-renunciar-todo-pero-compensa
http://diariodepontevedra.galiciae.com/blog/404963/unha-tarde-de-baile
LA VOZ DE GALICIA
http://www.lavozdegalicia.es/noticia/vigo/mos/2015/02/09/bailarina-mos-patricia-martinez-campeona-decima-veznbsp/00031423483488734472275.htm
http://www.lavozdegalicia.es/noticia/pontevedra/pontevedra/2015/02/11/adrian-esperon-patricia-martinez-imponen-campeonato-espana/0003_201502P11C10993.htm
http://www.lavozdegalicia.es/noticia/vigo/mos/2015/09/10/bailarina-mos-patricia-martinez-puesto-16-mundial-china/00031441898459315495675.htm
http://www.lavozdegalicia.es/noticia/deportes/2013/11/29/esperon-martinez-favoritos-casa/0003_201311P29C10993.htm

Recibidos en el Concello de Pontevedra


Recibidos en la Exc. Diputación de Pontevedra 
http://pontevedraviva.com/deportes/22254/adrian-esperon-patricia-martinez-reunen-apoios-antes-mundial-baile-deportivo/?lang=es


http://www.farodevigo.es/deportes/pontevedra/2015/08/28/carmela-silva-recibe-campeones-adrian/1303618.html

Junio del 2015 


Adrian y Patricia colaboran con la Federación de Casinos 

http://pontevedraviva.com/xeral/20629/federacion-galega-circulos-casinos-romaria-mercantil/?lang=es


TVG , PROGAMA VERÁN VERÁN 

Show Halloven en Btroula :

https://youtu.be/Cq_paiw1YHY

Año 2016

FINAL CTO DE ESPAÑA , STANDARD , TVE

http://www.rtve.es/alacarta/videos/baile-deportivo/campeonato-espana-baile-deportivo-standard-2016-21-febrero/3507527/https://youtu.be/KVoCccP_vPM


Pontevedraviva

http://pontevedraviva.com/deportes/28420/adrian-esperon-patricia-martinez-progresan-ranking-mundial-baile/?lang=es

Diario La Región 

http://www.laregion.es/opinion/xose-manuel-pineiro/danzad-danzad-malditos/%2020161022090509657941.html

Entrevista a Adrian en Onda Cero

http://www.ondacero.es/temas/adrian_esperon-1

Atlantico Diario

http://www.atlantico.net/articulo/deportes/patricia-martinez-y-adrian-esperon-trigesimocuartosmundial/20161115100006558670.html

El Pabellón de Castro / MOS recibe el nombre de Patricia Martínez :


http://www.comarcasnarede.com/index.php/lourina/item/3123-mos-aproba-por-unanimidade-darlle-o-nome-de-patricia-martinez-ao-pavillon-castro-mos


http://www.farodevigo.es/comarcas/2016/06/15/bailarina-patricia-martinez-bautiza-nombre/1480265.html

Xornal Galicia Sur:

http://galiciasurpontevedra.es/?p=13042

Agosto del 2016 , de nuevo Adrian y Patricia imparten clases de baile en la Zona Monumental


http://pontevedraviva.com/xeral/29891/aprendendo-bailar-zona-monumental-adrian-esperon-patricia-martinez/

INFORMATIVOS DE LA RTVG

http://www.radiogalega.gal/informativos/campions-de-baile-deportivo-imparten-clases-no-centro-de-pontevedra-2255575
Año 2017

Enero del 2017 , 

Adrian colabora con él IES Valle Inclan , en un proyecto con estudiantes franceses.


http://pontevedraviva.com/xeral/33972/estudiantes-pontevedreses-franceses-colaboran-proyecto-bieniestar/?lang=es
Diario de Pontevedra 

http://diariodepontevedra.galiciae.com/blog/666024/ensalada-gallega-de-personajes
Tododeportes TVE
http://www.rtve.es/alacarta/videos/baile-deportivo/campeonato-baile-deportivo-standard-2017-marina-dor-oropesa-del-mar-18-19-febrero/3927633/

PONTEVEDRAVIVA

http://pontevedraviva.com/deportes/34515/adrian-esperon-patricia-martinez-revalidan-titulo-campions-nacionais-standard/?lang=es

CINEMA PLATIS , GRABACION DEL CTO DE ESPAÑA :


Participan un año más en el festival de carnaval organizado por AABS .PROGAMA DE LA TVG A REVISTA :


http://www.crtvg.es/informativos/a-parella-son-14-veces-campions-de-espana-de-baile-deportivo-2744039

Marzo de 2017

Adrian apoyando al club de rugby Mareantes :

http://diariodepontevedra.galiciae.com/noticia/676216/san-patricio-se-hace-viral


Patricia y la Clínica Mayral :


TALLER DE ADRIAN Y PATRICIA EN ZAMORA :

https://youtu.be/X36TDqsN3qk

ELEGIDOS PARA PARTICIPAR EN EL CTO DE EUROPA :Enlaces de Ctos de Europa y del Mundo :
18- O MANDIL DA AVOA RAMONA.

O MANDIL DA MIÑA AVOA RAMONA.

De neno recordoa sempre con aquel mandil de cadros de cor negro, miña avoa era unha muller que se levantaba mui cedo, as seis da mañan xa estaba na corte da vaca ordeñando nela, por suposto co seu mandil posto.
Acordádesvos do mandil da vosa avoa ? Seguro que si.

A función principal daquel mandil era a de protexer a roupa que tiña debaixo, evitar manchas, roturas, enganches…Pero esa peza de roupa tiña muitas máis funcions…

Cando miraba a miña avoa vestida desde primeira hora da mañá con el posto era porque xa comezara o día de traballo, o cal xa non retiraba ata ben avanzada a noite.

Recordo que sendo un cativo naquela cociña coa tixola ao lume, o mandil servía de agarradeira para retirar a tixola  quente do lume, ou tamén para avivar o lume da cociña de ferro.

Pouco antes de facer ese servizo na cociña servía para coller os ovos do galiñeiro é tamén para aniñar aqueles poliños que necesitaban dun coidado especial.

Pero aquel mandil usábase tamén  para recoller os froitos das árbores, facía a función de canasto para recoller as verduras da horta, era imprescindible para a hora da sementada…..como recordo aqueles días co mandil  cheo de semente,  recollido por un lado con unha man e coa outra sementando a leira do Cañoto.

Tamén servía para moitas cousas máis, unhas veces para secar as miñas bágoas é outras para limpar a miña cara  empapada de terra e suor.

Tampouco faltaba a función do mandil para avisar ao meu avó e ao meu pai cando estaban na leira, a miña avóa achegábase ao lugar apropiado onde fora visible a súa figura e comezaba a axitar o mandil ao aire, entón eles comprendían que era a hora de ir xantar , inmediatamente deixaban os seus quefaceres e regresaban a casa para repoñer forzas.

Ás veces recibiamos algunha visita de coñecidos ou familiares que levabamos tempo sen vernos, si traían consigo algún neno que resultaba ser tímido, alí estaba a miña avóa co seu mandil para facer de refuxio da súa timidez e mesmo cando facía frío usabao para envolvelos nel e darlles calor, a min tíñanme coma un poliño nos días de inverno.

E cando se recibían visitas inesperadas ?,era sorprendente a rapidez co que a miña avóa usaba o seu mandil como trapo do pó para pasarllos aos mobles.

Cantas funcións fixo o mandil ! Unha peza que realizou un traballo que non coñeceu vacacións nin pagas nin ningunha consideración.

Pasarán moitos anos que volvan inventar algún obxecto que poida cumprir tantas cousas á vez !
Hoxe temos moitos vestidos e lavadoras que os laven ! As agarradeiras das tixolas xa non che queiman as mans !

As cariñas dos nenos lavámolas con toallitas húmidas ! Hoxe en día o lume avivámolo cun botón ou unha chave ! E o pó quitámolo con bayetas ecolóxicas  !

Seguro que a moitos de vós cando falo do mandil vénllevos á mente aqueles recordos da infancia, das nosas avóas e as nosas nais utilizándoo na cociña, se de quen ao ver un mandil evócalles certos cheiros e sabores daquelas comidas favoritas que lles facían as súas avoas ou as súas nais.

Canta historia ten un anaco de tela ! desde que se comezou a usar alá polo ano 1200, pasou por certos periodos onde se utilizou máis e outros en que apenas se usaba.

Na revolución industrial foron os obreiros os que lle deron un enorme uso, prácticamente usábano en todas as fábricas, máis tarde foron os artesanos e cociñeiros franceses, bautizaron ao mandil co nome de “naperon”, e puxeronno de moda.

Seica no ano 1920 as mulleres usárono como un atuendo máis de moda, máis tarde, entre os anos 1929/1939, na época da gran depresión pasou a ser unha peza imprescindible para protexer a pouca roupa que naqueles anos tiñan as xentes.

Logo, nos anos 40 é cando o mandil pasa a ser a imaxe da típica muller ama de casa, despois nos anos 50 coa publicidade na tv, todas as mulleres aparecían na pantalla con esta peza á hora de anunciar os produtos típicos do fogar.

É nos anos 70 cando o mandil cae de novo en desuso, a muller quere demostrar que serve para algo máis que estar en casa, quere seguir estudando e traballar fóra de casa, rehuye do mandil por non axustarse á nova imaxe de muller que non se conforma con ser ” ama de casa” o servizo do marido.

Sobre os 80 o mandil volve ter o seu significado orixinal, o de protexer a roupa contra as manchas, ofrécese xa cunha variedade de modelos, cores, estampados e faise cunha personalidade diferenciada.

En fin, que máis dicir deses mandiles que nos vinculan coas nosas avóas, coas nosas nais…..eses mandiles  que esconden tantos traballos invisibles… Dá igual, sexan lisos, de raias ou de cadros, de cores, de loito ou de alivio, son mandiles de días de traballo, moitos, infinitos….traballos sen recompensa nin valoración.

En recordo da miña avoa sigo tendo un mandil na cociña da miña casa, ese mandil recórdame aquela persoa tan querida por min e que tantas cousas foi capaz de facer con esa peza de roupa, sobre todo, dar moitísimo agarimo e amor.

RECORDOS NA COCIÑA DA TABERNA :

Naquela cociña pasabamos horas e horas, ás veces iamos para a taberna cando queriamos ver a televisión, só nos separaba unha porta, a cal facía as funcións de dar un pouco de privacidade aos que estabamos na cociña, de paso impedía a entrada do aroma típico dunha taberna, os cheiros a granel ao tabaco e alcohol, fariña e arenques, chourizos e tiras matamoscas e un sen fin de produtos que había ao longo das estanterías que chegaban ata o teito. Todos eles diariamente acompañábannos desde as primeiras horas da mañá facendonos compañía ata ben pasada a noite.

A miña avoa, o seu mandil e máis eu, ela co seu caldeiro pelando patacas….eu cos meus deberes e os meus xoguetes, así pasaban os días, entre tazas de caldo e fume de carozo.

 Fai 44 anos que nos deixache.

O seu nome era Ramona Cochon Ramos, filla de Juan Cochon Moldes e de Peregrina Ramos Barreiro, faleceu o 7 de Marzo de 1978 .

Na cociña, Ramona e o seu neto Juanito.

O que eu recordo da miña avoa Ramona é o dunha muller que sempre foi ben estimada polos veciños, unha muller que lle tocou vivir uns anos moi duros, de moito traballo, de moito sacrificio, como todas as veciñas de Cerponzons que viviron naquela época.

Unha muller onde o seu traballo viraba nos quefaceres do campo , labrar, escardar, estercolar as terras, segar, apacentar o gando, os seus quefaceres da casa …

Meus avós e miña nai.

Na época da matanza, ela era a encargada de levar acabo a preparación de todo o relacionado coa matanza do porco no que respecta á preparación dos chourizos, a que ía ao río Rons para lavar as tripas e tamén era a de  preparar o sangue para facer morcillas e filloas.

Cuando chegaba do colexio deixaba as miñas cousas e iba a xunto dela, sempre estaba facendo algo,  unhas veces limpando as canas no alpendre que tiñamos detrás da taberna, onde se facía o viño e a augardente, aquelas canas coidadosamente limpas das súas follas e que se colocarían seguidamente nas viñas. Eu sentaba no alpendre, co meu bocadillo de chourizo, e preguntaballe cousas,  do que desde moi nena adoitaba facer , decíame que ía a Pontevedra andando a vender leña ou calquera produto da horta que se producía nas nosas leiras.

Xa en tempos do Catastro do Marqués da Ensenada, recollíanse os datos das mulleres do rural , onde levaban á capital os seus produtos, galiñas, capóns, manteiga, ovos, leite, leña….

Todas aquelas mulleres, incluídas a miña avoa,  xunto ás súas irmás Sabina e Juanita, conducían ás prazas, feiras e mercados os pequenos excedentes que permitían poder obter un diñeiro para poder comprar así aqueles produtos necesarios do día a día, o comprar a roupa de casa e demáis artigos de necesidade.

O seu destino era a Praza da Leña, alí, entre as típicas casas compostas de arcos xuntábase a xente de diversas parroquias, unhas cos carros repletos de leña, outras como a miña avóa e as súas irmás, co feixe na cabeza.

Alí decatábanse das novidades da cidade, alí contaban as súas historias, mentres ían vendendo a leña, as piñas e os demais produtos que segundo o momento dáballes a horta.

Praza da Leña, Pontevedra.

 

A ASTURIANA :

Tamén me lembraba miña avóa  do moito que estaba agradecida a unha señora do lugar do Burgo, alcumada a Asturiana .

O seu nome era Esther , pero era máis coñecida pola Asturiana,  a que a xente do Burgo dicía cando a vía pasar ” que muller, que pernas máis bonitas ten “, quen é ? E quen a coñecía respondíanlle : A Asturiana .

Vivía daquela na Avenida da Coruña, no número 25, a súa casa era daquelas casas grandes que había por aquela zona, con seis habitacións, unha delas tíñaa para desafogo e nesa habitación onde Serafín, o marido de Esther, gardaba a moto e de paso usábase para gardar neste caso as cousas que Ramona traía de volta do que non vendera aquel día.

Serafin tiña por costume arranxar os aparellos de radio e os televisores , facíao de forma altruísta e eran moitos os veciños e coñecidos que lle levaban a arranxar os seus radios e algún que outro televisor.

De Esther, todos os veciños que a lembran , concordan en que era unha muller honrada a carta cabal, e cando deixaba algo a deber en canto dispoñía do diñeiro ao momento pagaba todo o que debía .

Ela sempre tiña algo para aquel que chamaba á súa porta pedindo axuda, así foi como se gañou o respecto de todo a veciñanza pola súa bondade.

Esther dedicábase a facer xabón , o cal non o vendía , senón que llo regalaba ás súas coñecidas, estás ao mesmo tempo regalábanlle outras cousas.

Mulleres como Esther e a miña avoa Ramona nunca tiveron medo en traballar do que fose, por exemplo, Esther era a practicante que había no Burgo, poñia inxeccións a todos os veciños, inclusive chegoulle a poñer inxeccións á xente que traballaba no circo que se achegaban a xunto dela porque  falabanlle dela moi ben .

Sempre foron mulleres de que á hora de traer diñeiro para casa non se lle caían os aneis. Así foron estas mulleres naqueles anos, unhas loitadoras.

A Asturiana tivo un detalle que moi pouca xente faría , sabendo que a miña irmá Carmen ía facer a Primeira Comuñón deixoulles o traxe que tiña recentemente comprado para a Comuñón da súa filla Lucia, a miña irmá estreou o vestido que estaba previsto para Lucia. Hai pouco que a miña irmá comentábame que agradecidas quedaron a miña avoa e a miña nai por aquel favor que fixera con elas esa gran muller.

Maricarmen, a neta de Ramona.

Xa hai anos que a miña avoa faleceu, aínda sigo lembrándoa aqueles últimos anos da súa vida, co corazón moi castigado, de como pasaba os días coa súa pequena ovella, de nome Nena (unha pequena ovella nacida dun parto de tres) paseándoa polas corredoiras da Laxe, inseparables as dúas, de como se entretiña con aquel programa que había na televisión denominado Os Chiripitiflauticos, jajajaja, que risas me pasaba con ela cando se poñía a chamarlle de todo aos irmáns Malasombra ! Se vivise a miña querida avoa Ramona hoxe en día diríalle que non eran tan malos, que coñezo a un deles e é unha estupenda persoa .

Avoa, un bico enorme alá onde esteas, non che esquezo.

Ramona

MÁIS RECORDOS CON RAMONA….
Cando tiña necesidade de saber dalgunha cousa determinada, ou ben dar un recado que contarlle ás súas irmás de Pidre, Juanita e Sabina, era eu o que facía de interlocutor, eu collía e marchaba a casa das miñas tías,  e con todo o agarimo do mundo acollíanme naquela enorme cociña, onde me ofrecían sempre algo para comer e beber.

Co paso dos anos, as súas limitacións físicas para poder saír de casa facía que non se podían xuntar as tres para falar das suas cousas,  enton era eu o que os sábados pola tarde achegábame á súa casa a darlle novas, había pouca distancia desde onde vivíamos ata a súa casa, que para elas era moita, en cambio eu nunha carreira pasaba correndo polo perigo da carretera na ponte Malvar e xa me metía no xardín, onde collendo un pouco de impulso ía saltando por encima das bancadas e as mesas de pedras que había fai anos naquel lugar, hoxe en día queda de recordo do cruceiro é uns poucos abetos, daquela rodeaban todo o xardin que a par da carretera había desde donde está o camiño que leva a Balea, ata casi donde está automóviles Xardin.

Ao pouco xa estaba na casa das miñas tías, aquelas tardes de sábados foron unha experiencia que me quedou para sempre, os anos foron pasando e foronse do noso lado, pero na miña mente seguen intactos os meus recordos e agarimo cara á miña avóa e as súas irmás.

Era o mes de Novembro de 1967 , un día de frío e choiva, dos de antes , na cociña pasabamos os dous entreténdonos co que naquel momento tivésemos que facer, normalmente eran os traballos de preparación da cea desa noite,  no cal a miña avóa Ramona tocáballe facer, mentras eu axudáballe mondando nas patacas, ou facía os deberes da escola.

Na cociña de ferro quentaba un ladrillo, o cal despóis envolto nunha manta quentaríame os pes cando metíame na cama. Esa noite unha veciña chegou con unha máquina de fotos a taberna, preguntounos si nos facía unha foto, miña avoa respondeulle que si, creo que foi a primeira foto que tiven con ela…..

Tócolle vivir unha época dura , como a todas as nosas avóas , pero souberon saír adiante , con moitos sacrificios , pero moitísimo amor aos seus.

” Juanciño, vaite a xunto a tia Juanita e tia Sabina, e dille……….

Campionato Galego de Inverno Individual K-1

Este pasado sábado celebrouse no encoro de Belesar ao seu paso pola localidade lucense de Taboada , o Campionato Galego de Inverno Individual , sobre a distancia de 5000 metros.

Participaron 40 clubs da comunidade que achegaron un total de 600 palistas.

Excelente a participación do noso veciño Joaquin Iglesias Rodríguez , conseguindo o Sub Campionato Galego na categoría de cadetes.

No que respecta a noso outro palista, o veciño Valentín Sabaris , dicir que no seu primeiro ano de xuvenil e competindo con 40 palistas da súa categoría conseguiu quedar en sexta posición , unha extraordinaria clasificación a de Valentín .

Desde a Asociación de Veciños O Chedeiro enviámoslles a nosa sincera felicitación e desexámoslles moitos éxitos !!!

7- ENRIQUE ALVITE, COMPOSITOR E INTÉRPRETE.

ENRIQUE ALVITE VIDAL Pontevedra ( 1966 )


O noso veciño formouse no conservatorio en piano , armonía e canto.
Na súa formación contribuíu a gran pedagoga musical Sally J.Albaugh, o labor de Sally Albaugh significou moito para a súa educación musical, impartía clases co Método Kodály e deixou moita pegada entre os seus alumnos, entre eles Alvite.

Sally faleceu o 20 de Xaneiro de 2007.


O autor debe vivir a canción e contala e cantala aos demais, non contala pretendendo que outros a vivan. Non hai nada que traspase máis que a verdade, nin nada máis efémero que o postizo. Non te fixes nos artistas que levan pouco tempo, senón nos que levan toda a vida como Alvite no mundo da música e o comprobarás.

LOGROS NOTABLES

Gañador do festival da canción ” Tu gran ocasión”.


Foi celebrado este festival en Marin, era no ano 1992, estas son as novas que saliron no Diario de Pontevedra :

PARTICIPA EN TVE :

TAMÉN NA TVE-2

O SEU PASO POR TVG :

RECIBE O PREMIO DO CONCELLO DE PONTEVEDRA :

CON TOÑITO, UN MÚSICO DE VIGO, UN DOS SEUS GRANDES MESTRES :

Representou a Pontevedra no Festival Internacional da Canción do Camiño (Xacobeo 1993) :

Foi o creador do grupo RITMO JOVEN, en aquela época foi o grupo revelación traendo o mundo musical un novo  modo de facer música.

No ano 1987 vaise a Vitoria a facer o Servizo Militar, ali pasa un tempo sin poder facer o que máis lle gusta, cantar e interpretar, pero ten tempo para empezar a compoñer, unha faceta que desde aqueles anos nunca deixou.

En esta foto posa con un dos seus mellores amigos, o locutor Santi Durán.

Despóis de finalizar a etapa da mili, estivo anos nas orquestas NOVACABANA e LOS LADOS :


COMPOSITOR :

O principal obxetivo de Alvite e compoñer temas propios que cheguen á alma.

Un exemplo do seu talento e a creación do tema dedicado a Sonia Iglesias , eiqui podedes comprobalo no siguente enlace :

https://youtu.be/ViExD-S2k8w

Novas nos xornales relacionadas coa composición:

http://diariodepontevedra.galiciae.com/video/429514/sonia-te-espero-la-cancion-de-enrique-alvite
http://pontevedraviva.com/xeral/22005/dedican-cancion-sonia-iglesias-manter-lembranza/?lang=es

Un compositor como Enrique Alvite , cos seus anos de experiencia , fai que ao desenvolver un tema recolla unha gran variedade de puntos de vista persoais que ao longo da súa traxectoria foi vivindo .

A maioría dos temas do disco que está a preparar teñen un significado persoal moi importante para él , o que fai que as súas cancións transmitan sempre algún tipo de emoción .

Nas súas composicións expresa o que sente cando pensa naquela persoa ou naquel acontecemento que nos marca a todos por diferentes motivos.

Hoxe grazas á entrevista que lle realizaron nos estudos de PONTEVEDRAVIVA temos a ocasión de coñecer un pouco máis deste compositor pontevedrés .

E ademais de coñecer un pouco da súa vida musical , quixo que fose nestes estudos donde se dea a coñecer a nova versión en galego do tema dedicado á nosa querida veciña Sonia Iglesias .

http://pontevedraviva.com/radio/emision/627/cara-a-cara-pontevedraviva-radio/

LEMBRANDO A SONIA

Seguir coa resistencia e a busqueda da verdade do caso Sonia , esa ten que ser nosa loita que non dará por finalizada ata saber toda a verdade e castigar ao culpable.

Pola nosa banda non haberá nin esquecemento nin silencio , debemos manter na nosa memoria todo o sucedido , unha memoria que sexa colectiva , que a través dela faga que non esqueceremos e que non calemos.

Para iso a música é un elemento primordial para a nosa memoria colectiva e á vez fará de repertorio de acción do movemento social.

Por iso propóñoche que cando suceda un caso de malos tratos , violencia , asasinato etc. fagamos soar este tema .

TVG, programa A Revista ( min. 28) :

http://www.crtvg.es/tvg/a-carta/a-revista-1855257

Está e a versión en castelán :

En Maio  do 2017 , o compositor pontevedrés ALVITE preséntase o concurso LA VOZ co tema da ópera Turandot , de Giacomo Puccini .

NESSUN DORMA é un aria do acto final da devandita ópera e traducida do italiano quere dicir ” Que ninguén durma “.

Ambientada na Chinesa milenaria , a ópera narra a historia da cruel princesa Turandot quen , en vinganza a unha antepasada mancillada , decapita aos seus pretendentes se non lle responden ás súas adiviñas.

Este aria interpretárono Luciano Pavarotti, José Carreiras , Plácido Domingo , Amira Willighan , Andrea Bocelli , Paul Potts….


Comentarvos que a gravación é en pleno directo , pero en grao sumo sinxelo , sen estudos de gravación nin nada que poida alterar a súa interpretación a ” pelo “.

http://ganacontuvoz.com/inicii/listado-canciones/c-12-alcorcon

CREA O DÚO 2 VOCES :

NINO BRAVO, O SEU CANTANTE FAVORITO

OUTRAS COMPOSICIONS CREADAS E INTERPRETADAS POR ENRIQUE :

Adicada a o gran violinista Manuel Quiroga :

Un dos máis grandes violinistas españois , internacionalmente coñecido no seu tempo foi Manuel Quiroga Losada , Pontevedra ( 1892-1961 ) .


Foron moitos compositores da súa época , como Enrique Selectos , Nadaud , Paul Paray , Marcel Samuel-Rousseau , Penou , Eugène Ysaye , Eduardo Fabini…que lle dedicaron obras a este mestre do violín .

Hoxe , un compositor pontevedres é o que lle dedica este tema ao noso mestre Manuel Quiroga Losada.

Enrique Alvite sumase así desta forma homenaxeando a este grande do violín .

Este tema e sobre o Alzheimer:

Unha composición pensada nos que fan o peregrinaxe a Santiago :

Unha canción contra a degradación do noso planeta

Esta composición foi pensando en Nahir, tristemente falecida

Tamén compuxo un tema adicado a emigración :

O DIARIO DE PONTEVEDRA RECORDA OS ANOS 80/90 :

Enrique Alvite compón o Himno do Cerponzóns, colabora con él Adrián Saavedra.

Os medios de Información fanse eco da nova:

FARO DE VIGO :

El campo de fútbol del Cerponzóns C.F. acogió ayer el reparto de USB con el himno del equipo, creado por los propios vecinos de la parroquia. La concelleira Pilar Comesaña fue la encargada de entregarlos a los socios.

El himno es obra de Enrique Alvite y Adrián Saavedra, dos músicos con gran experiencia que supieron materializar a través de la letra y las notas la ilusión de los aficionados. Tras la iniciativa se encuentra la Asociación de Veciños O Chedeiro de Cerponzóns, que consideró que esta oportunidad llegaba en el momento más adecuado: el de la celebración del milenario de la parroquia.

Para dar a conocer el himno, los vecinos pidieron la colaboración del Concello de Pontevedra, de ahí la presencia de Comesaña ayer en el campo.

Los vecinos solicitaron a ambos artistas que no himno se identificase el nombre del equipo y de la parroquia, así como que se nombrase a la aficción y se reflejase “la capacidad de lucha y nobleza del equipo, el deseo de victoria y, por supuesto, la historia del equipo y de todos aquellos jugadores que pasaron por el club”, explican desde O Chedeiro.

De la letra se encargó Enrique Alvite y Adrián Saavedra, de los arreglos para batería, bajo, guitarras y teclados.

“Cerponzóns ti es un club de campións/e por iso che cantamos con paixón/Cerponzóns sentimento de equipo gañador/Cerponzóns que te entregas como ningúen, porque sentes o fulgor de levar a camiseta con honor”, reza el himno.

ESCOITA O HIMNO :

https://www.farodevigo.es/multimedia/audios/sociedad/2019-09-30-1663-suena-himno-cerponzons-club-futbol.html