DISTANCIAS ENTRE PLANTACIÓNS DE EUCALIPTOS, PIÑEIROS OU ACACIAS

DISTANCIAS ENTRE PLANTACIÓNS DE EUCALIPTOS, PIÑEIROS OU ACACIAS :

A Lei 7/2012 de Montes de Galicia incrementou as distancias para plantar eucaliptos ou piñeiros. Hai que separalos dez metros desde o límite de autovías, autopistas, corredores, vías rápidas e estradas convencionais (ou vías ferroviarias), que se reducen a catro no caso de especies frondosas; 50 metros de vivendas illadas, chan urbano, de núcleo rural ou urbanizable (15 para frondosas), cámpings e outro tipo de instalacións; catro de pistas forestales principais (dous si son frondosas); e 15 de canles fluviales de máis de dous metros de ancho (5 para especies frondosas).

Hai muitos veciños que están recibindo unha carta, denuncianno por incuprimento da Lei 7/2012, en materia de prevención e defensa contra os incendios forestáis, por non respetar as distancias mínimas.


Imos tratar de contestar a preguntas de varios veciños que nos chamaron a Asociación de Veciños.

Para contestar as preguntas dos veciños pedimoslle axuda ao noso veciño Francisco Abilleira González, Ingeniero Forestal. Colegiado nº 1.247

Pregunta nº 1A miña casa está rodeada de piñeiros, eucaliptos e algún carballo, están pegados á miña propiedade, a miña pregunta : A que distancia teñen que estar da miña propiedade?
Resposta : Con edificaciones, urbanizaciones, basureros, parques e instalaciones industriales ubicadas a menos de 400 metros del monte o fuera de suelo urbano y de núcleo rural y con viviendas aisladas en suelo rústico independientemente de su distancia al monte: 15 metros cuando se empleen las especies de frondosas del anexo I y 50 metros en el resto de especies.

AS ESPECIES FRONDOSAS SON :

O Ameneiro, pradairo, bidueiro, freixo, freixa, castiñeiro, castiñeiro híbrido, cerdeira, carballo, cerquiño, sobreira, carballo albar, aciñeira, abeleira, faia, umeiro, loureiro, sorbeira do monte, capudre, nogueira e érbedo.

Pregunta nº 2–Eu teño unha casa que ten por unha banda unha leira dun veciño que a ten chea de silvas, ten obrigación de tela cortada ? 

Resposta : En los espacios previamente definidos como redes secundarias de fajas de gestión de biomasa en los planes municipales de prevención y defensa contra los incendios forestales será obligatorio para las personas que resulten responsables gestionar la biomasa vegetal, de acuerdo con los criterios estipulados en la ley y en su normativa de desarrollo, en una franja de 50 metros:

Alrededor de las edificaciones destinadas a las personas, viviendas aisladas, urbanizaciones, basureros, cámpines, gasolineras y parques e instalaciones industriales ubicados a menos de 400 metros del monte.

Alrededor de las edificaciones aisladas destinadas a las personas en suelo rústico ubicadas a más de 400 metros del monte.

Pregunta nº 3–Teño unha cachada a beira da vía do tren, a canta distancia teño que cortar os eucaliptos ? E os carballos ?

Resposta : Desde el límite del dominio público de las vías (autopistas, autovías, corredores, vías rápidas y carreteras convencionales) o ferrocarril: 2 metros cuando se empleen las especies frondosas del anexo I y 10 metros en el resto de especies.

Pregunta nº4–Eu recibin unha carta relacionada con un eucaliptal que teño ao carón da carretera N550, cantos eucaliptos teño que cortar ? Tamén teño dous carballos e tres castiñeiros. Que distancia ten que haber desde a carretera sin plantación ?

Resposta : Desde el límite del dominio público de las vías (autopistas, autovías, corredores, vías rápidas y carreteras convencionales) o ferrocarril: 2 metros cuando se empleen las especies frondosas del anexo I (carballos y castaños) y 10 metros en el resto de especies (eucaliptos)

Pregunta nº 5–Eu teño unha finca a beira do Rio Rons, está a silvas, quería plantar uns castiñeiros, a que distancia podo plantar ? Teño que pedir permiso a Augas de Galicia ?

Resposta : Con canales fluviales de más de 2 metros de ancho: 5 metros cuando se empleen las especies de frondosas del anexo I y 15 metros en el resto de especies, a contar desde el dominio público.

Pregunta nº 6–Teño un veciño que ten unha cachada pegada a miña casa, ten un pino mui grande que teño medo que me caiga encima da casa, ten que cortalo ? Eu xa llo pedin, pero non me fai caso.

Resposta : Con edificaciones, urbanizaciones, basureros, parques e instalaciones industriales ubicadas a menos de 400 metros del monte o fuera de suelo urbano y de núcleo rural y con viviendas aisladas en suelo rústico independientemente de su distancia al monte: 15 metros cuando se empleen las especies de frondosas del anexo I y 50 metros en el resto de especies.

Pregunta nº 7–Teño unha finca no Bravo, pegada a carretera que pasa por alí, ten catro paus e unhas silvas, teño que manter tamén unha distancia da carretera ? E nunha pista de terra ?

Resposta : Con pistas, asfaltadas o no, de al menos 5 metros de ancho y que cuenten con al menos una cuneta: 2 metros cuando se empleen las especies frondosas del anexo I; en el resto de especies, 4 metros en general; y 6 metros en los ayuntamientos declarados como zona de alto riesgo, a contar desde el límite exterior de los movimientos de tierra de la obra de construcción de la misma.

 NOTA :

Para calquer traballo de xestión de limpiezas é de cortas, búsqueda de fincas, medicións etc. podedes contactar con Francisco Abilleira chamando o seu Tlf. 677207760, tamén o seu correo electrónico : fran_abilleira_@hotmail.es